Energetikai Audit

Az Európa Parlament 2002/91/EC direktívája alapján készített 176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet meghatározta az épületek energetikai jellemzői tanúsításának feltételeit. Ezen rendelet csak a 2009. január 1-je után épülő épületekre vonatkozik.

Ám, az Európa Parlament direktívájának megfelelő energiaaudit nélkül a későbbiek során nem lehet sikeresen pályázni az energiafelhasználást hatékonyan csökkentő beruházások támogatására.

Az energiaaudit elvégzésekor cégünk az épület valamennyi energia fogyasztó eszközét megvizsgálja az épület szerkezetétől kezdve az egyedileg beépített gépekig.

Villamos fogyasztásnál javaslatokat teszünk az eszközök költséghatékonyabb működtetésére, illetve javaslatokat fogalmazunk meg alternatív energiát használó és villamos energiává alakító eszközök beépítésére, villamos energia hatékonyság növelésére saját és egyéb gyártású berendezések felszerelésére, elavult energia fogyasztók esetleges cseréjére. Auditunkat költség kalkulációval készítjük. A villamos energia felhasználás esetén 10 ? 50 %-os primer energia csökkenéssel tudunk prezentálni.

A gázfogyasztás legnagyobb részét a fűtésre fordított hőenergia felhasználás jelenti. Az audit elvégzésekor megvizsgáljuk az épület szerkezetét (falazat, födém, padló, ajtók és ablakok). Ha szükséges javaslatot teszünk a szerkezet átalakítására, nyílászárók cseréjére, hatékonyabb gáz és egyéb alternatív fűtési megoldásokra.

A használati melegvíz (HMV) felhasználás egy egész évben jelentkező energiaköltség. Javaslatainkkal ezt a költséget is tudjuk csökkenteni a használt berendezésektől és a felhasználási szokásoktól függetlenül.

A Rendelet a következő feladatot írja elő:

3. § (1) Az 1. § (3) bekezdés a) pontja esetében az energetikai tanúsítványt (a továbbiakban: tanúsítvány) az
épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet (a továbbiakban: Rend.)
hatálybalépését követően indult eljárásban kiadott, jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedéllyel
megvalósuló új épület építésekor kell elkészíteni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a tanúsítvány elkészíttetéséről az építtető gondoskodik legkésőbb
a használatbavételi engedélyezésig (bejelentésig).

(3) Ellenérték fejében történő tulajdon-átruházás vagy bérbeadás esetén a tanúsítvány elkészítéséről a tulajdonos
gondoskodik, és azt a szerződés megkötését megelőzően, de legkésőbb a szerződéskötésig a vevőnek átadja, a
bérlőnek bemutatja.

(4) Nem kell tanúsítványt készíteni

a) a használatba vételi engedélyt (bejelentést) megelőző tulajdon-átruházás esetén;

b) ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további

tulajdonrészt;

c) az épület (önálló rendeltetési egység, lakás) egy éves, vagy annál rövidebb idejű bérbeadása
esetén.

8. § (1) A tanúsítvány 10 évig érvényes.

(2) Ha a tanúsítvány érvényességi ideje alatt az épületre vonatkozó jogszabályban meghatározott
követelményérték megváltozik, akkor az épület energetikai minőségi osztályba sorolását ismételten el kell végezni.

Az Európa Parlament 2002/91/EC direktívája alapján készített 176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet meghatározta az épületek energetikai jellemzői tanúsításának feltételeit. Ezen rendelet csak a 2009. január 1-je után épülő épületekre vonatkozik.

Ám, az Európa Parlament direktívájának megfelelő energiaaudit nélkül a későbbiek során nem lehet sikeresen pályázni az energiafelhasználást hatékonyan csökkentő beruházások támogatására.

Az energiaaudit elvégzésekor cégünk az épület valamennyi energia fogyasztó eszközét megvizsgálja az épület szerkezetétől kezdve az egyedileg beépített gépekig.

Villamos fogyasztásnál javaslatokat teszünk az eszközök költséghatékonyabb működtetésére, illetve javaslatokat fogalmazunk meg alternatív energiát használó és villamos energiává alakító eszközök beépítésére, villamos energia hatékonyság növelésére saját és egyéb gyártású berendezések felszerelésére, elavult energia fogyasztók esetleges cseréjére. Auditunkat költség kalkulációval készítjük. A villamos energia felhasználás esetén 10 ? 50 %-os primer energia csökkenéssel tudunk prezentálni.

A gázfogyasztás legnagyobb részét a fűtésre fordított hőenergia felhasználás jelenti. Az audit elvégzésekor megvizsgáljuk az épület szerkezetét (falazat, födém, padló, ajtók és ablakok). Ha szükséges javaslatot teszünk a szerkezet átalakítására, nyílászárók cseréjére, hatékonyabb gáz és egyéb alternatív fűtési megoldásokra.

A használati melegvíz (HMV) felhasználás egy egész évben jelentkező energiaköltség. Javaslatainkkal ezt a költséget is tudjuk csökkenteni a használt berendezésektől és a felhasználási szokásoktól függetlenül.

Vagyonvédelmi AUDIT

A vagyonvédelmi audit egy olyan szolgáltatás, amely alkalmazása lehetőséget biztosít egy adott piaci szereplő számára, hogy biztonsági helyzetéről, körülményeiről pontos képet kapjon, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e bármilyen vagyonvédelmi rendszerrel vagy sem. A biztonsági audit egy tényfeltáró-elemző vizsgálat, amely sokoldalúan képzett szakemberek bevonásával történik.

A veszteségek

Európa szerte a termékek “eltűnéséből” 18 Milliárd EUR veszteség keletkezik évente.
Ha a veszteségek finanszírozására fordított árrés-hányadot csak 50%-kal sikerül csökkenteni, 29%-kal nő az árrés nyereségtartalma.

A vagyonvédelemi audit-szolgáltatás feladata

A szolgáltatás fő feladata a vagyonvédelem átvilágítása, a védelmi helyzet felmérése, a védelmi rendszer és környezet elemzése, a védelmi intézkedések és azok végrehajtásának értékelése, a védelmi hatékonyság modell alapján történő meghatározása, a biztonságvédelmi szint felmérése, problémák feltárása, védelmi javaslat kidolgozása.

A biztonsági audit alkalmas a változásokhoz való folyamatos alkalmazkodás előkészítéséhez és megteremtéséhez. Lehetővé teszi, hogy a már igénybevett biztonsági szolgáltatások – objektumvédelem, személyvédelem, biztonságtechnikai védelem, kombinált szolgáltatások – akár a cég növekedéséhez, fejlődéséhez, akár a környezetének változásaihoz igazodjon és a gazdálkodásának, vagyonának biztonságát magasabb szinten garantálja.

Helyzetfeltárás

A következő ábra azt szemlélteti, hogy a vagyonvédelmi audit a hatékonyság szemszögéből megközelítve, milyen helyzetet tár fel a megbízó számára, illetve, milyen irányban célszerű változtatni és annak milyen hatása lesz.

Az “A” és a “B” görbék a cég biztonsági helyzetét jelentik, bemutatva, hogy milyen hatékony, mennyire használható ugyanakkor, milyen költséges az a vagyonvédelmi szolgáltatás, amit alkalmaz és azt változtatva milyen hatás érhető el.

A vagyonvédelmi audit célja

Az audit célja megbízható információ biztosítása a menedzsment részére a vagyonvédelem felülvizsgálata alapján, továbbá annak vizsgálata, hogy az alkalmazott védelmet hatékonyan és eredményesen alakították-e ki, érvényesül-e a társasági érdek, a védelem elősegíti-e a veszteségek, károk minimalizálását.
A szolgáltatás stratégiai eszközként alkalmazható, – mivel a felülvizsgálatokról részletes jelentés készül – amelynek alapján menedzsmenti intézkedések realizálódhatnak.

A vagyonvédelmi audit végrehajtása

Az audit végrehajtása a hazai és a nemzetközi előírások figyelembevételével történik, amelynek során a célkitűzések realizálása érdekében az auditáló szakértők szakmai tudásukra és tapasztalataikra támaszkodva, a titoktartás szabályainak szigorú betartásával végzik tevékenységüket.

Az audit konkrét ajánlásokat tartalmaz a nyersanyag beszállítástól egészen a vásárló kosaráig.

Ezek kiterjednek:

  • a munkafolyamatokra (áruátvétel, raktározás, szállítás, stb.)
  • a védelmi rendszerekre (védelmi eszközök, biztonságtechnika, élőerős őrzés, munkatársak, stb.)
  • a felelősségvállalásra (szállítmányozó, biztonsági szolgálat, dolgozók, stb.)
  • a szabályzatokra és utasításokra